Penitentiair recht

De rechten van gedetineerden zijn onder meer neergelegd in de Penitentiaire Beginselenwet. In regelingen en besluiten zijn deze rechten nader gepreciseerd. Als een gedetineerde meent dat zijn rechten geschonden zijn door de directeur van een inrichting, kan hij in bepaalde gevallen in beklag gaan bij de Commissie van Toezicht bij de betreffende inrichting. Vaak hebben de klachten betrekking op disciplinaire straffen of ordemaatregelen. 

 

Als een gedetineerde het niet eens is met bijvoorbeeld een beslissing van de selectiefunctionaris kom hem te plaatsen in een bepaald regime of inrichting, ligt een bezwaarprocedure bij de Dienst Individuele Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de hand. In beide gevallen kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), ook wel de beroepscommissie genoemd. ​

Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.