Herziening

Als er geen beroepsmogelijkheden meer zijn, kan er in sommige gevallen een aanvraag worden gedaan om een vonnis of arrest te herzien. Een dergelijk geval kan zich voordoen als er na een onherroepelijke veroordeling (voor een feit waar 12 jaar of meer op staat) nieuwe feiten aan het licht komen die onverenigbaar zijn met de bewezenverklaring. Die feiten dienen wel van dusdanig gewicht te zijn dat het 'ernstige vermoeden' bestaat dat de rechter had vrijgesproken (of had ontslagen van alle rechtsvervolging) als hij ten tijde van het onderzoek ter terechtzitting van deze feiten op de hoogte was geweest. Als er nader onderzoek naar de aanwezigheid voor een grond voor herziening zou moeten worden gedaan, kan de procureur-generaal om dit onderzoek worden verzocht. 

 

De procureur-generaal kan vervolgens advies inwinnen over de wenselijkheid van een nader onderzoek. Mede afhankelijk van de uitkomst van dat advies kan de procureur-generaal uiteindelijk een herzieningsaanvraag indienen bij de Hoge Raad. Als de Hoge Raad de herzieningsaanvraag gegrond acht, wordt de betreffende uitspraak alsnog vernietigd, met verwijzing van de zaak naar een Gerechtshof die nog geen kennis heeft genomen van de zaak en die alsnog opnieuw recht kan doen. ​Heeft u hier mee te maken of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.