Sanctierecht

In de kern is sanctierecht hetzelfde strafrecht. In beide rechtsgebieden wordt aan de overheid de mogelijkheid gegeven om een normoverschrijding te bestraffen. Maar er zijn verschillen. Het sanctierecht is vooral publiekrechtelijk/bestuursrechtelijk van aard. Dat betekent dat de handhaving en opsporing door of namens een bestuursorgaan plaatsvind en niet (primair) door het Openbaar Ministerie. Als voor het sanctierecht wordt gekozen, komen de zaken niet altijd voor de strafrechter. Sancties kunnen wel aan de bestuursrechter worden voorgelegd als men het niets eens is met bijvoorbeeld een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete.

​Heeft u vragen? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Als wij u niet kunnen helpen, kunnen wij u doorverwijzen naar een collega die dat wel kan.  ​

FIOD

Als u het niet eens bent met een beslissing kunt daartegen bezwaar maken of in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Arbeidsinspectie

In bestemmingsplannen legt de gemeenteraad de functie vast van een stuk grond, alsmede de regels die gelden voor het gebruik daarvan.  

Wet Bibob

Als er na een ingriteitstoetsing op grond van deze wet een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan een vergunning weigeren of intrekken.

Gebiedsverboden

Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening of artikel 172 uit de Gemeentewet kan een rechter, officier van justitie of een burgemeester aan personen in bepaalde gevallen een gebiedsverbod opleggen

Gedoogbeleid

De gemeente gedoogt door middel van een gedoogverklaring of gedoogbesluit een reeds bestaande of toekomstige illegale situatie; er wordt dan geen sanctie opgelegd;

ILT

Om de naleving van wetten te bevorderen kan een bestuursorgaan diverse handhavingsinstrumenten aanwenden, zoals een last onder bestuursdwang, de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

NVWA

Overheidsinformatie is altijd openbaar. Behalve als de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking.

In sommige gevallen dient de overheid na een besluit een compensatie of vergoeding te betalen aan iemand die door dat besluit benadeeld is.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet.

Procedures tegen het CBR

Een belangrijke functie van het Centraal Bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR ) is de beoordeling van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders. 

VOG en verklaring van geen bezwaar

Kort gezegd vindt er bij de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag een antecedentenonderzoek plaats, terwijl bij de aanvraag van een Verklaring van Geen Bezwaar een breder veiligheidsonderzoek plaatsvindt.

WABO en nieuwe omgevingswet

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. . 

Wet Arbeid Vreemdelingen

In de Wet Arbeid Vreemdelingen staan de regels voor het laten werken van mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit: ‘vreemdelingen’.

Toezicht

Het uitoefenen van toezicht houdt in dat de overheid controleert of een bedrijf of een burger de voor hem geldende regels naleeft, waarbij de voorwaarde niet geldt dat er sprake moet zijn van enig vermoeden dat een wettelijk voorschrift is overtreden.

Vergunningen en ontheffingen

Voor bepaalde activiteiten is een vergunning of ontheffing van de provincie nodig .

Wet Damocles

Artikel 13b Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake is van drugshandel.

Wet tijdelijk huisverbod

Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel (ter afkoeling) tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag .