Uil
Onderzoekers Radboud Universiteit: onvoldoende bescherming persoonsgegevens bij verwerking bulkdata in strafzaken. 

De digitalisering van de maatschappij heeft de mogelijkheid tot het vergaren van gegevens door de opsporingsautoriteiten aanzienlijk vergoot. Veel bestanden die als bewijs kunnen dienen bevinden zich immers op digitale gegevensdragers, zoals op telefoons, computers en servers. Via hacks -al dan niet door tussenkomst van buitenlandse opsporingsautoriteiten- heeft het OM de beschikking gekregen over een […]

Olifant
Kwijtschelding of vermindering van een ontnemingsmaatregel? 

De ontnemingsvordering vloeit voort uit de Plukze-wetgeving. Op vordering van het openbaar ministerie kan de rechter aan een veroordeelde een verplichting opleggen om een geldbedrag te betalen aan de Staat, ter ontneming van het wederrechtelijk (lees: illegaal) verkregen voordeel. Alhoewel de staat hier lijkt te profiteren van criminele opbrengsten, is de bedoeling van het artikel […]

Leeuw
Rabobank krampachtig in naleving anti-witwasbepalingen (maar zit tussen twee vuren)

Eén van de belangrijkste functies van banken is het verzorgen van het betalingsverkeer van hun klanten. Een andere, minder bekende rol van banken is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, namelijk het financiële systeem beschermen tegen misbruik en criminaliteit. Misdaad mag immers niet lonen. Omdat de bank met het openen van een rekening rekeninghouders toegang […]

Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) wordt steeds vaker opgelegd. 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet langdurig toezicht in 2018 komt het steeds vaker voor dat de rechtbank aan een bepaalde groep veroordeelden een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) oplegt.  Deze wet is bedoeld ter verzachting van maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid die zouden ontstaan als personen die zijn veroordeeld voor een zwaar gewelds- […]

Is een proces via videoverbinding wel eerlijk?

Momenteel werkt het kabinet aan een wetswijziging waardoor rechters op grond van “ernstige veiligheidsrisico’s” verdachten moeten kunnen verplichten per videoverbinding aan hun proces deel te nemen. De Raad voor de Rechtspraak heeft inmiddels laten weten geen zwaarwegende bezwaren tegen het besluit te hebben. Zij het dat rechters van deze bevoegdheid alleen gebruik mogen maken in […]

Toestemming gegeven voor een doorzoeking? Of toch niet?

Bij de uitvoering van politietaken willen opsporingsambtenaren regelmatig een vervoermiddel of een woning doorzoeken. Als er sprake is van ontdekking op heterdaad of als er een machtiging tot doorzoeking is, is dat geen probleem. Dan mag er doorzocht worden, ook al hebben ze daarvoor geen toestemming gekregen van de bewoner of bestuurder. De machtiging dient […]

De ene deskundige is de andere niet

Op 11 mei 2022 werd de zaak ‘de Pettense campingmoord’ opnieuw behandeld door het Hof. Opnieuw, want er was al sinds 1995 een onherroepelijke veroordeling wegens doodslag. De bewezenverklaring was echter vrijwel uitsluitend aangenomen op grond van de bekennende verklaringen van de verdachte. Nieuw deskundigenonderzoek heeft echter uitgewezen dat er ernstige twijfel bestaat over de […]

Het OM moet afblijven van vertrouwelijke communicatie met advocaten

Bepaalde beroepsgroepen in Nederland hebben een wettelijk geregelde geheimhoudingsplicht. Mensen die bijvoorbeeld medische of juridische hulp zoeken moeten erop kunnen vertrouwen dat hun informatie in veilige handen is. Als de kans bestaat dat informatie op straat zou kunnen komen te liggen, zouden mensen bijvoorbeeld kunnen aarzelen om naar de dokter te gaan of om een […]

Failure to comply. Is strafrecht dan het optimum remedium? 

Het duurde even voordat bij de Nederlandse banken, vooral ING en ABN Amro, het kwartje viel. In de internationale strijd tegen witwassen kunnen zij niet langs de zijlijn blijven staan. Sterker nog, aangezien het witwasproces zich kan voltrekken via financiële instellingen is hun inzet van groot belang. Zij hebben als eerste zicht op de geldstromen […]