Algemene voorwaarden van Penn Advocaten

1 maart 2019

1. Toepasselijkheid

1.1 Mr. D.M. Penn is ingeschreven bij de Orde van Advocaten in het arrondissement Limburg. Hij oefent, al dan niet door middel van een of meer (praktijk)vennootschappen of met inschakeling van één of meer kantoorgenoten, zijn advocatenpraktijk voor eigen rekening en risico uit onder de handelsnaam Penn Advocaten. De advocatenpraktijk is ingeschreven in het door de Kamer van Koophandel Limburg gehouden handelsregister onder het nummer 273295576. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten inbegrepen, die aan Advocatenkantoor Penn worden verstrekt alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Penn advocaten zal hierna in mannelijk enkelvoud ook worden aangeduid met “opdrachtnemer”.

 

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door de opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde (andere) persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

2.3 Ter voldoening aan onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van terrorisme is opdrachtnemer verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te controleren en om bepaalde transacties te melden aan de autoriteiten. De opdrachtgever is zich van deze verplichting bewust en geeft hiervoor zoveel nodig toestemming.  

2.4 Penn Advocaten is te allen tijde gerechtigd om de perso(o)n(en) aan te wijzen die de werkzaamheden voor opdrachtgever zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifieke persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de opdrachtgever een ander dan Penn Advocaten tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.

 

3. Honorarium en verschotten

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer omvatten het honorarium en de verschotten. BTW is niet inbegrepen.

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Voor ieder telefoongesprek en iedere inkomende brief (e-mail inbegrepen) wordt minimaal zes minuten in rekening gebracht, voor iedere uitgaande brief (e-mail inbegrepen) minimaal twaalf minuten. Indien met deze handelingen meer dan de genoemde tijd gemoeid is, wordt het meerdere derhalve eveneens in rekening gebracht.

3.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door de opdrachtnemer jaarlijks per behandelend advocaat of (bedrijfs)jurist vast te stellen basisuurtarief, welk tarief in bepaalde gevallen kan worden vermenigvuldigd met factor 2. Tot deze gevallen behoren bijvoorbeeld de werkzaamheden die vanwege hun buitengewone spoedeisendheid direct dienen te worden aangevangen.

3.4 Verschotten zijn: (1) de werkelijk gemaakte kosten die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en andere kosten van ingeschakelde derden, kosten van uittreksels en parkeerkosten; (2) kantoorkosten zoals telefoon-, fax-, porti- en kopieerkosten (forfaitair 6% van het honorarium); (3) reiskosten (forfaitair € 0,50 per gereisde kilometer). Reistijd wordt in rekening gebracht aan de hand van het hierboven genoemde uurtarief.

3.5. Indien rechtsbijstand op basis overheidssubsidie is overeengekomen ('een toevoeging') wordt opdrachtnemer bekend verondersteld met de rechten en plichten die voortvloeien uit de Wet op de rechtsbijstand en aanverwante wet- en regelgeving. In het bijzonder wordt de opdrachtnemer bekend verondersteld met het gegeven dat in bepaalde gevallen op een bepaald moment nadat de toevoeging is verleend, alsnog/opnieuw een vermogenstoets of resultaatsbeoordeling wordt uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand welke kan leiden tot intrekking van de toevoeging en/of terugbetaling van de verleende overheidssubsidie aan de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.rvr.org.

 

4. Betaling

4.1 De opdrachtnemer kan te allen tijde van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen of voortgezet. De werkzaamheden en verschotten worden door de opdrachtnemer periodiek, achteraf, bij de opdrachtgever gedeclareerd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 De betalingstermijn bedraagt 7 dagen na datering van de declaratie, tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

4.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn volledig wordt voldaan, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente (te rekenen vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn) verschuldigd.

4.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% bedragen van het declaratiebedrag met een minimum van € 250,- per declaratie. De voorgaande zin beperkt de opdrachtnemer niet in zijn bevoegdheid de werkelijke incassokosten te vorderen indien deze boven genoemd percentage en (minimum)bedrag uitstijgen.

4.5 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de opdrachtnemer zijn werkzaamheden direct opschorten. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag dat krachtens die verzekeringsovereenkomstovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt; desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft. De rechtsvordering tot vergoeding van de schade vervalt door verloop van een jaar na de dag, volgend op die waarop opdrachtnemer daadwerkelijk in staat was om een rechtsvordering in te stellen.

5.2 In het geval dat er, om welke reden ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het door opdrachtnemer in verband met de opdracht in rekening gebrachte of nog te brengen honorarium, met een maximum van € 7.500,-

5.3 Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Iedere opdracht aan opdrachtnemer impliceert de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

5.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en/of bedrijfsschade.

5.5 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt.

5.6 Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.

5.7 De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook indien ten onrechte een opdracht geweigerd of beëindigd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien. 

 

6. Archivering

Het dossier wordt gedurende tenminste vijf jaar na sluiting bewaard, waarna het de opdrachtnemer vrij staat het dossier te vernietigen.

  

7. Toepasselijk recht / geschillencommissie / bevoegde rechter

7.1 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Op de dienstverlening van de opdrachtnemer is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, waarvan op verzoek een exemplaar zal worden toegezonden. Derhalve worden onoplosbaar gebleken geschillen voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur te ’s-Gravenhage, en in alle andere gevallen worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht.